ตามประกาศโรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา นั้น

     โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายเวลาการเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

Scan0001Scan0002Scan0003Scan0004