ประกาศ  ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
(Solar Rooftop) บนอาคารโรงพยาบาลขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า  85 kWp ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิคส์ (e-biddding)

70001

70002

70003