แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้่าหน้าที่

และผู้ตรวจรับพัสดุ

Scan0001 renamed

Scan0002 renamed

Scan0003 renamed

Scan0004 renamed