เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน
"ตำบลวิถีใหม่ ปลอดภัยจากโควิด (COVID-19)"  วันที่ 23 ก.ค. 63