1. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข
2. พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2560
5. แผนยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
6. ยุทธศาสตร์กระทรวง 20 ปี คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2562
7. ระเบียบปฏิบัติ การคัดกรองและดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
8. พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
9
. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  พ.ศ.2560    
10. ลักษณะงานด้านกฎหมายในราชการพลเรือน
1
1. ขอกาหนดจรยธรรมเจาหนาทของรฐสานกงานปลดกระทรวงสาธารณสข พ.ศ. 2564
1
2. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทาง
     ของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง)