1. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (ว122  31 ส.ค. 2548)
 2. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ว68  31 ส.ค. 2549)
 3. การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง (ว69  31 ส.ค. 2549)
 4. การคืนการใช้สิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว322  25 ก.ย. 2552)
 5. การดำเนินในทางคดีกับผู้ใช้สิทธิโดยทุจริตในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (ว482  25 ธ.ค. 2552)
 6. การออกเอกสารแสดงค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว229  6 ก.ค. 2554)
 7. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ (ว127  2 พ.ค. 2555)
 8. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิในระบบเบิกจ่ายเงินตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ว45  7 มิ.ย. 2555)
 9. การส่งข้อมูลเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว354  9 ก.ย. 2555)
 10. การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ว115  2 ต.ค. 2555)
 11. การลงทะเบียนในระบบเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกกับสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (ว130  31 ต.ค. 2555)
 12.  ขอความร่วมมือในการติดตั้งเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก เพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (ว133  14 มี.ค. 2561)
 13. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว143  19 มี.ค. 2561)  --> เอกสารแนบ
 14. การทดสอบระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอก (ว194  24 เม.ย. 2561)
 15. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (เพิ่มเติม) (ว332  23 ก.ค. 2561)
 16. ซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก (ว200  26 เม.ย. 2562)