ระเบียบ/ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2543
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
     ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562  »»»  หนังสือสั่งการ
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2555
     ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

   ระเบียบ/ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
     ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การร่วมจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2555
     
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2559
     ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2560 

 

   แบบฟอร์ม
     แบบคำร้องลงทะเบียน/เปลี่ยนหน่วยบริการประจำ
     แบบคำร้องลงทะเบียนสิทธิ อสม./ผู้นำชุมชน
     แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.18)
     แบบยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41)  »»» 
แบบบันทึกสรุปผลการรักษา
     แบบขอรับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง