พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐


   แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  

   หนังสืออนุญาตให้นำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ และคำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลฯขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด และพยานรับรองการปิด-ปลดประกาศเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
   คำสั่งมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
   ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
   แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่