เว็บไซต์หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
 •  กระทรวงสาธารณสุข
 •  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 •  สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8
 •  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
 •  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
 เว็บไซต์หน่วยงาน สปสช.
 •  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 •  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

 •  ระบบบริการออนไลน์

 

เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอในสังกัด สสจ.หนองคาย
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าบ่อ
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเชียงใหม่
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสังคม
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี
 •  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ตาก

เว็บไซต์โรงพยาบาลในสังกัด สสจ.หนองคาย
 •  โรงพยาบาลหนองคาย
 •  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
 •  โรงพยาบาลโพนพิสัย
 •  โรงพยาบาลศรีเชียงใหม่
 •  โรงพยาบาลสังคม
 •  โรงพยาบาลสระใคร
 •  โรงพยาบาลเฝ้าไร่
 •  โรงพยาบาลรัตนวาปี
 •  โรงพยาบาลโพธิ์ตาก
 •  โรงพยาบาลพิสัยเวชการ 

 

Link ระบบงานกระทรวงสาธารณสุข
 •  ระบบบริหารงานบุคคล (สป.สธ.) (HROPS)
 •  ระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคคล (NonHR)
 •  ระบบตรวจสอบควบคุมภายในอัตโนมัติ 5 มิติ
 •  ระบบ MITAS ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
 •  ระบบงานศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ
 •  ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/บสต.
 •  โปรแกรมการส่งต่อ TB/HIV ระหว่างประเทศ
 •  ระบบข้อมูลผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง (OSCC)
 •  รายงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
 •
 •

Link ระบบงาน สปสช.
 •  ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ (CPP)
 •  ระบบเบิกชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (e-Claim System)
 •  ระบบบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ (NAPplus)
 •  ระบบเบิกอุปกรณ์คนพิการ/การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ
 •  ระบบข้อมูลผู้ป่วยนอกและส่งเสริมป้องกันโรครายบุคคล (OPPP)
 •  ระบบตรวจสอบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (eMA)
 •  ระบบรายงานการโอนเงิน (NHSO Budget Report)
 •  ระบบสารสนเทศ สปสช. เขต 8 (NHSO 8 MIS)
 •
 •
 •
 •